Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest: Poradnia Dietetyczna SOFTIMED Marta Kusz, 98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna 6, NIP: 9970112000

Szanując Twoje prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Tobie jako osobie, których dane dotyczą.

Na naszych stronach internetowych zbieramy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko – w celu skorzystania z formularza kontaktowego będziesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
adres e-mail – w celu rejestracji na forum lub skorzystania z formularza kontaktowego będziesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail m.in. po to, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Jako osoba korzystająca z naszych stron internetowych masz możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcesz korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu kontaktu z Tobą. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji.

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach naszej strony internetowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

– świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa
– świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania

Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

–  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – administratorzy są zobowiązani do przekazania osobom, których dane będą przetwarzać, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IODO, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu). Obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności. Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje

– dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, masz prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że masz prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Twoje dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; masz jednak prawo do informacji jakie Twoje dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii

– poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Twoje dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny, prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy masz prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Twoje dane o konieczności ich usunięcia.

Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

– cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Tobą umowę sprzedaży
– podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych
– wniosłeś sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważasz, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku musisz mieć podstawę do swojego żądania
– konieczność usunięcia Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – możesz się zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli:
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy usuwali te dane osobowe, lub złożyłeś sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem

– przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – masz prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa

– nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – na naszych stronach internetowych nie będziesz podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych

- W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie masz prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieściłeś swoje dane na blogu, w komentarzach itp.
- przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Twoich danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa

– przetwarzanie Twoich danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek na stronie internetowej, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.